Vegen vidare - rådgiving

 

Dei elevane som har byrja på vg1 studiespesialiserande, skal alt i vg1 foreta ein del val, t.d.val av matematikkvariant og programfag. Dei vala som elevane gjer, kan ha betydning når dei skal søke vidare på høgskolar og universitet. Mange elevar er derfor usikre på kva dei skal velje. Eg har nedanfor skreve opp nokre nettsider der det er lagt ut informasjon som kan gje grunnlag for eit tryggare val. 

I tillegg til denne informasjonen, er sjølvsagt alle elevar velkomne til rådgjevarkontoret får å få ytterlegare informasjon. Er eg ikkje å treffe på kontoret, kan elevane også vende seg til Mari i resepsjonen for å lage ein avtale. Eg har kontortid tysdag, onsdag og torsdag. 

Samordna Opptak 

Når elevane startar på vg3, skal dei søke seg vidare til høskoler og universitet innan 15. april. Dei skal da logge seg inn på Samordna Opptak og nytte ein ”samlesøknad” for alle offentlege høskolar og universitet. På nettsida for Samordna Opptak er det også lagt ut ein del informasjon om inntakskrav når det gjeld  fag, poengkrav, antall studieplassar osb. Der finn ein også ein link til Inntaksforskrifta. Det er også lagt ut ein link til Studieoversikta som gjer mykje viktig informasjon. 

Samordna opptak:

http://www.samordnaopptak.no/info/ 

Forskrift om opptak til høgare utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13

Studieoversikta 2019:

https://sok.samordnaopptak.no/#/studies

​​​​​​Vegen til val

På ungdomsskulane har utdanning- og yrkesinformasjon vore eige fag dei siste åra Vi håpar derfor at dei elvane som har starta på Surnadal vidaregåande skole skoleåret 2017-2018 har eit betre grunnlag for å ta sine val. 

Vegen fram til høgskole- og universitetsval, er som eg har nevnt tidlegare noko ein må starte å reflektere over alt i vg1. For å hjelpe elevane i gang, må alle elevane i vg1 på studiespesialiserande gjennomføre Skoletest. Dette er en interesse- og ferdigheitstest som kan gje elevane hjelp til det endelege valet. Det ligg også liknande testar på internett, t.d. på NAV. 

Skoletest er ein test som skolen har brukt i mange år med godt resultat. Også denne testen ligg på internett, og elevane får tildelt brukarnamn og passord. Testen blir gjennomført tidleg på vg1 under instruksjon av rådgjevar.

 http://www.skoletest.no/ 

Skoletest gir ikkje noko fasitsvar på kva ein elev skal velje, men er ment å vere eit utgangspunkt for ein refleksjon. I løpet av denne refleksjonsprosessen stiller elevane seg mange spørsmål. Rådgjevar er sjølvsagt tilgjengeleg for å svare på mange av desse spørsmåla, men mange elevar søker også på internett. Nedanfor har eg laget ein oversikt over nettsteder som eg meiner er gode: 

http://utdanning.no/ 

http://www.velgriktig.no/ (mest for realfaga) 

Ein finn sikkert mange andre nettsider som gjer god informasjon, men det er desse eg brukar mest. 

Annan informasjon 

Dette skoleåret vil vere noko spesielt, og det er vanskeleg å planlegge. Vi veit alt no at hospitering, karrieredag, open skole, informasjonsmøte, utdanningsmesse osb ikkje vil bli gjennomført. Studieorienteringsdagen vil vere digital. Ein vil alt oppleve at ein ikkje vil få så mykje informasjon som tidlegare. Det er derfor svært viktig at den enkelte elev tar ansvar og oppsøker informasjon sjølv. Til dømes må ein bruke dei tilboda som alt er på skolen, t.d. faglærarar og rådgjevar.

Eg vil til slutt reklamere for heimesida til skolen der vi vil prøve å legge ut ny og oppdatert informasjon om emnet kontinuerlig www.surnadal.vgs.no

Dei elevane som no nærmar seg avslutninga på vg3, skal nok ein gong ta eit stort og vanskeleg val. Dei skal ofte halde fram på høgare studier, ta eit val om yrke og  kanskje flytte bort frå nærmiljø og foreldre. Kort sagt prøve å ”stå på eigne bein”. 

Eg vil nedanfor prøve å gje litt informasjon som kanskje kan gjere valet lettare. Eg kan sjølvsagt ikkje bestemme kva den enkelte skal bli, men hjelpe til å skaffe informasjon om utdanningsvegar og yrke. I tillegg til den informasjonen eg har skrive her, er alle elevar velkomne til rådgjevarkontoret for å få ytterlegare informasjon.

Er eg ikkje å treffe på kontoret, kan elevane også henvende seg i resepsjonen for å gjere ein avtale. 

Surnadal videregående skole vil dette skoleåret arbeide etter denne plana for å gje informasjon til elevane:                

Hausten 2020: 
Skoletest / informasjon om Studieoversikta / inntakskrav
Individuelle samtalar 

Februar 2021:     
Studieorientering av høgskular/universitet jan/feb 2021. Dette vil skje digitalt.

Mars/april 2021:  
Individuelle samtalar
Søkehjelp (Søknadsfrist 15. april) 

Mai 2021:                
Individuelle samtalar
Søkehjelp  ( SØKNADSFRIST 15. APRIL )                              
Oppfølging av søknad: omslagsark, omprioritering osv. 

Eg hadde håpa at Skoletesten hadde ”utløyst” nokre tankar om kva ein skal gjere vidare. Fleire vil kanskje oppdage at dei ønsker meir informasjon og at dei hadde tatt kontakt med rådgjevar for å få hjelp.
For å følgje opp denne ideen har eg satt opp individuelle samtalar. Vi kan da kanskje fått avklart nokre spørsmål og nye kan dukke opp. Dette er heilt normalt! Eg håpar imidlertid å unngå at elevar tek sine val på rein impuls like før søknadsfristen utløper den 15. april. Vala bør vere best mogleg gjennomtenkte og reflekterte. 

Ein ny runde med informasjon vil elevane få i byrjinga av februar. I år vil det ikkje bli besøk på skolen, men bli ein digital presentasjon. Korleis dette vil bli gjennomført må ein kome tilbake til. Ein arbeider med form og innhald ennå. Dersom opplegg blir noko likt tidlegare år, vil ein få ein presentasjon frå ein rekkje høgskular og universitet. Også Statens Lånekasse for Utdanning har vore med tidlegare. Eg vil informere meir om studieorienteringa når eg veit meir.

Tidlegare år har skolen vore på ei utdanningsmesse i Trondheim. Eg trur ikkje at denne blir gjennomført dette skoleåret. Kanskje kjem den i ein digital utgåve. Ein kan lese meir om Utdanninsgmessa her:

www.tautdanning.no 

https://www.tautdanning.no/delta-pa-digitale-utdanningsmesser-i-2021-3/ 

I perioden mars og fram til 15.april vil ein måtte ta det endelege valet og fylle ut søknadsskjemaet om ein skal studere vidare. Eg vil gje tilbod til alle om ein samtale slik at alle skal vere sikre på søkarprosessen. Eg vil også orientere om dei ulike fristane og korleis ein fyller ut søknadsskjemaet. Studieoversikta som skal vere grunnlaget for denne prosessen, vil antakeleg ikkje kome før i februar / mars. Studieoversikta kan elevene finne på heimesida til Samordna Opptak.

Nettadressa er: https://www.samordnaopptak.no/info/ 

Kva skal vere avgjørande ved eit val?

Vi kan alle ha våre draumar om eit framtidig yrke, men du må prøve å ha realisme i dine val. Ikkje alle kan bli profesjonelle fotballspelarar, legar eller liknande. Du må tenkje gjennom kva du har lykkast med og kva du trivst med så langt i livet ditt. Det er du som kjenner deg sjølv best. I tillegg kan du hente informasjon frå foreldre, venner, lærarar osb. Du kan også få nokre idear ved å gjennomføre ulike testar. Mykje informasjon finn du også på «Utdanning.no».

Når du har summert opp denne informasjonen, har du kanskje danna deg eit bilete. I tillegg kan du også vektleggje utveklingsmoglegheiter, arbeidsforhold som miljø / kollegaer og moglegheitene på arbeidsmarknaden. Dette kan det vere vanskeleg å skaffe seg informasjon om, men kanskje du har nokon som kjenner nokon...

Det er vanskeleg å spå om framtida, og dette gjeld også utviklinga på arbeidsmarknaden. Eg har prøvd å finne nokre gode lenker som kan gje informasjon om arbeidsmarknaden, men desse er vanskeleg å finne. Når det gjeld Møre og Romsdal, kan du finne nokre trendar her: 

file:///C:/Users/oddsve/Downloads/Forskings-+og+innovasjonsstrategi.pdf

Kva så med lønnsnivå ? Eg trur at dei fleste yrke i Norge i dag har så godt lønnsnivå at det er mogleg å leve av den. Det er også feil å fokusere for mykje på lønn. Mange undersøkingar har vist at det er andre komponentar som er meir avgjørande når ein skal velje seg eit yrke for framtida.

Samordna Opptak 

Dei elevane som går på vg3, skal normalt søke seg vidare til høgskolar og universitet innan 15. april. Dei skal da logge seg inn på Samordna Opptak og nytte ein ”samlesøknad” for alle offentlege høgskolar og universitet. På nettsida til Samordna Opptak, er det også lagt ut ein del informasjon om inntakskrav om fag, poengkrav, antall studieplassar osb. Du finn også ein link til Inntaksforskrifta. Det er også lagt ut ein link til Søkerhandboka som gjev mykje viktig informasjon. 

Samordna Opptak:

 http://www.samordnaopptak.no/info/ 

Forskrift om opptak til høgare utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13

Studieoversikta 2020: 

https://sok.samordnaopptak.no/#/studies 

Samordna Opptak nyttar ein  til offentlege høgskolar og universitet i Norge. Skal du søke andre skolar, har desse ofte sine eigne søknadsskjema på sine heimesider.

Eg gjer merksamd på at søknadsfristen til Politihøgskolen er 1. mars (https://www.phs.no

Det er ikkje alderskrav om å vere 20 år.

Vegen til val

Vegen fram til høgskole- og universitetsval, er noko ein må begynne å reflektere over alt i vg1. For å hjelpe elevene i gang, har alle elevane i vg1 på studiespesialiserande gjennomføre Skoletest. Dette er ein interesse- og ferdigheitstest som kan gje elevane hjelp til det endelege valet. Det ligg også liknande testar på internett, til dømes på NAV. 

Skoletest er ein test som skolen har brukt i mange år med godt resultat. Også denne testen ligg på internett, og elevane får tildelt brukarnamn og passord. Testen blir også gjennomført tidleg på vg3 under instruksjon av rådgjevar. Ein kan også ta testen seinare i skoleåret. Har du ikkje lenger passord og brukarnamn, kan du ta kontakt med rådgjevar. 

http://www.skoletest.no/  eller http://www.you-portalen.no/login/ 

Skoletest gjev ikkje noko fasitsvar på kva ein elev skal velje, men er meint å vere eit utgangspunkt for ein refleksjon. I løpet av denne refleksjonsprosessen stiller elevane seg mange spørsmål. Rådgjevar er sjølvsagt tilgjengeleg for å svare på mange av desse spørsmåla, men mange elevar søkjer også sjølv på internett. Nedanfor har eg laget ein oversikt over nettstader som eg meiner er gode: 

http://utdanning.no/ 

http://www.velgriktig.no/ (mest for realfaga) 

Du finn sikkert mange andre nettstader som gjev god informasjon, men det er desse eg personleg brukar oftast!

Studier i utlandet 

Fleire elevar vurderar å studere i utlandet. Dette kan ein gjere ved anten å ta heile studiet i utlandet eller berre delar av det. Skal ein ta heile studiet i utlandet, er det lurt å søkje informasjon på www.ansa.no

Søknadsfristar og inntakskrav vil variere frå land til land, så det er vanskeleg å lage ei fullsendig oversikt over dette. Dei elevane som er interesserte, kan derfor kome på kontoret til rådgjevar for å få meir informasjon. 

Fleire høgskolar og universitet har også tilbod til studentane om å ta hele eller deler av studiet i utlandet. Informasjon om dette ligg på heimesidene til dei ulike skolane. 

Andre aktuelle sider : 

www.studyacrossthepond.com 

www.sonor.no 

http://siu.no    (mye om internasjonal utveksling og lignende) 

Bolig/hybel 

Du får vite kva for studium du får starte på mot slutten av sommerferien. Hovudopptaket var i 2020 den 20. juli og svarfristen den 24. juli. Mange ventar med å skaffe seg bolig til ein veit kva ein skal starte på. Har du gode karakterar og veit at du er kvalifisert for studiet, kan du sjølvsagt starte tidlegare med å skaffe deg ein bolig. Tildeling av studenthyblar på ”studentbyane” vil imidlertid ikkje skje før hovudopptaket er ferdig.

Mykje informasjon om boligar / hyblar i Trondheim finn du på www.sit.no. Dette er ein studentsamskipnad som hjelper studentane med mange praktiske ting. Liknande ordningar finn ein i dei fleste stader som har eit utdanningstilbod. 

Folkehøgskole 

Om du ønskjer eit friår frå vanleg skole kan ein folkehøgskole vere eit alternativ:

http://www.folkehogskole.no/      (Folkehøgskoler i Norge)

http://www.hojskolerne.dk/     (Folkehøgskoler i Danmark)

http://www.folkhogskolor.fi  (Folkehøgskoler i Finland)

http://www.folkhogskola.nu/  (Folkehøgskoler i Sverige)

Heimesida til Surnadal vgs 

Eg vil til slutt reklamere for skolens heimeside der vi vil prøve å legge ut ny og oppdatert informasjon om emnet kontinuerleg. Nettadressen er: www.surnadal.vgs.no

 

Snarvegar

Kontakt