Rusplan

Kompetansesenter rus - Midt-Norge har i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune og representantar fra sju vidaregåande skular utarbeidd ei felles handlingsplan for rusarbeid i skulane.

Hovedformål er at skulane skal vite kva dei må gjere når dei er bekymra for om ein elev har eit rusproblem og at dei får til eit tettare og betre samarbeid med hjelpetilboda i kommunen og i spesialisthelsetenesta. Arbeidet med plana vil gå inn som ein del av arbeidet med å førebygge fråfall i vidaregåande opplæring.

Plana vil kunne fungere som ein rettleiar for skulane. Her kan både tilsette på skulane, foreldre og elevar kunne lese om førebygging og korleis dei skal reagere dersom dei er bekymra.

Last ned rusplana i linken under: