Undervisningsevaluering og elevundersøkinga

I perioden fram til jul skal skolen gjennomføre både Elevundersøkinga og undervisningsevaluering.

Skriv ut

Det er politisk vedteke at videregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at den skal vera eit verkty for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.

Undervisningsevaluering gjennomførast i veke 45 og 46.

Elevundersøkinga gir elevane moglegheit til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skolen. Resultata frå undersøkinnga blir lagra og nyttast av skolen, skoleeigar og dei statlege utdanningsmyndigheitene for å analysere og utvikle elevane sitt skole- og læringsmiljø.

Elevundersøkinga gjennomførast før jul.

Les informasjonsskriva som er vedlagt for kvar undersøking.