Skoleutvalet

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval, jf Opplæringslova § 11-5. Etter fylkestingvedtak 11.12.02 (T90/02) skal dette utvalet ha både eksterne og interne representantar.

Skoleutvalet er eit rådgjevande organ for skolen, med eit spesielt ansvar i høve til kvalitetsarbeid ved skolen.

Skoleutvalet 2022-2023  
Elevar:  
Ingeborg Saltrø Polden1ST2 
Marion Dragset3PB 
Vara  
Astrid Dammen Gjeldnes3ST 
Ragnhild Berg2BU 
Tilsette  
Katrine Schei Bergheim Plasstillitsvald 
Vara  
Ingvild BergPlasstillitsvald 
Leiinga  
Hilde AndersenRektorhilde.andersen@mrfylke.no 
Føresette  
Karin Balstad Braset 

karin2xb@gmail.com

Vara  
Annett Ranes  
Samfunnskontakt  
Jon Brønstad jon.bronstad@rindal.kommune.no 
Råg Ranes  raag.ranes@surnadal.kommune.no 

 

REGLEMENT FOR SKOLEUTVAL VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL

§1 Føremål
Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval, jf opplæringslova §11-5.

Skoleutvalet er eit rådgjevande organ for skolen, med eit spesielt ansvar i høve til kvalitetsarbeidet ved skolen.

Fylkestinget opnar for einskildforsøk når det gjeld ytterlegare utviding av avgjerdsmynde for skoleutvalet i strukturspørsmål. Utdanningsutvalet skal ta avgjerd om forsøk etter søknad frå dei vidaregåande skolane. I tillegg blir det opna for at skolar kan søkje om forsøk med styre (institusjon med styre).

§2 Val og samansetting
Skoleutvalet skal ha 7 medlemer med varamedlemer.

Elevane skal ha 2 medlemer med varamedlemer valde av elevrådet.

Drifts- og pedagogisk personale skal ha eitt medlem med varamedlem valde mellom dei tilsette.

Rektor skal vere representant for fylkeskommunen.

Føresette skal ha eitt medlem med varamedlem valde av foreldremøte på vg1-nivå tidleg kvar haust.

To medlemer, med varamedlemer frå lokalt samfunnsliv blir oppnemnd av fylkesrådmannen etter framlegg frå rektor.

Representantar for elevar og føresette blir valde for eitt år. Dei øvrige medlemane blir valde/oppnemnde for to år.

Utvalet vel sjølv leiar og nestleiar for eitt skoleår om gongen.

Det skal i størst mogeleg grad vere gjennomgåande representasjon i skoleutval, tilsetjingsutval og arbeidsmiljøutval ved den einskilde skole.

§3 Arbeidsområde
Skoleutvalet skal ha ansvar på desse områda:
• Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skolen (prosess, innhald, og resultat), gjennom tildømes brukarundersøkingar og kartlegging av læringsmiljø
• Godkjenning av mål- og tiltaksplan og årsmelding
• Initiering av utviklingsarbeid Skoleutvalet skal ha uttalerett på desse områda:
• Mindre investeringar i tråd med fylkestinget sine vedtak om økonomiske rammer
• Disponering av driftsbudsjettet
• Justeringar av skolen sin organisasjonsmodell
• Tilbodsstrukturen ved skolen – skolebruksplanen

§4 Møte og sekretariat
Skoleutvalet held møte når leiaren eller rektor finn det naudsynt, eller når minst 4 av medlemene krev det. Skoleutvalet skal ha minst tre møte i året.

Utvalet skal kallast inn skriftleg med minst 5 dagars varsel.

Utvalet er vedtaksført når minst 4 medlemer/varamedlemer møter.

Det skal førast referat frå møta, som skal sendast skoleutvalet sine medlemer og varamedlemer, samt fylkesutdanningsjefen.

Rektor er sekretær for skoleutvalet.

Medlemene eller andre som møter i skoleutvalet, har vanleg teieplikt, jf. Fvl. §13 og Strl.§121.